چوپان قصه ما دروغگو نبود...

از فرط تنهایی فریاد گرگ سر می داد

افسوس کسی تنهاییش را درک نکرد

همه در این میان در پی گرگ بودند

فقط گرگ فهمید چوپان تنهاست...