آرزویم اینست:

                                              تو به باور برسی

                                      که در این کنج هیاهوی زمان

                                           توی بی باوری آدم ها

                                            یک نفر می خواهد،

                                            تو سلامت باشی

                                           و بخندی همه عمر....