وقتی سرت را روى شانه های کسی می گذاری که دوستش داری

بزرگترین آرامش دنیا را بر خودت احساس میکنی ....!

و وقتی کسی که دوستش داری سرش را روى شانه هایت می گذاره

 احساس می کنی قوی ترین موجود جهانی !