مردانگی نگاه پرهیبت کودکانه ات طـــــعنه سنگینی به هیبت مردانه ام زد. 
 
خداقوت مرد