هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمه ، بدون اینکه

بخوای به زور بهش حالی کنی . . .