این روزها یکـــ رنگ که باشی چشمشان را می زنی..! خسته می شوند از رنگ تکـــراریت... این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست..!

ش.گلزار