اون روزها ، وقتی دانش آموز بودیم ؛  یکی از ترسناک ترین جملات دنیا ،

این بود که : "  یه برگه از کیفتون بیارید بیرون "