وقتی کوچکی دستانی هستند که اشکهایت را پاک کنند
وقتی بزرگ می شوی باید دستی باشی که اشکی را پاک کنی

و خنده ای بر لبی بنشانی ...
و این چه زیباست ...

کیان شفیعی دانش آموز خوب کلاس دوم