انسان موجودی است

که درنهایت شکست

باز هم تکیه گاهی از جنس خدا دارد......