من غنچه ها را دوست دارم

پروانه ها را دوست دارم

گنجشک کوچک را که دارد شوق پرواز

با آن نگاه مهربانش دوست دارم


من ماه و خورشید درخشان

بر پهنه این آسمان را دوست دارم

من هر گل زیبای خوشبو

روییده در دشت و دمن را دوست دارم

من کهکشان را دوست دارم

رنگین کمان را دوست دارم

دریا و رقص موج جوشان

بر ساحل و بر ماسه ها را دوست دارم

من هر شهاب و هر ستاره

آن ابرهای پاره پاره

رقصان میان آسمان را دوست دارم

دنیای ما زیباست زیبا

من خالق دنیای زیبا

پروردگار مهربان را دوست دارم