اجازه ... !

                  اشک سه حرف ندارد ... ، 

                                 اشک خیلی حرف دارد

                                                                           مرحوم حسین پناهی