دل گیر نشو از آدم ها،

نیش زدن طبیعتشان است.

سال‌هاست به هوای بارانی می گویند خراب!