به خدا گفتم : اگر سرنوشت مرا نوشته ای چرا دعا کنم ؟

خدا گفت : شاید نوشته باشم هرچه دعا کند . . .