در روزهای چهارشنبه دهم آبان ماه و یکشنبه چهاردهم آبان ماه جشن عید

غدیر و روز دانش آموز برای کلیه مقاطع با همکاری دانش آموزان برگزار شد. در

این جشن مدیر محترم به همه دانش آموزان عیدی دادند. جا دارد از این عزیز

بزرگوار تشکر نماییم. دانش آموزان عزیز خود را برای جشن بزرگ کتاب در

هفته آینده آماده نمایید.