امپراتور یونان به کوروش کبیر گفت:

ما برای شرف می جنگیم،شما برای ثروت

کوروش گفت:

آری،هرکس برای نداشته هایش می جنگد