راه کار پدر برای پیدا کردن فرزند مورد نظر:

این پدر برای پیدا کردن فرزند مورد نظر  از بین چهارقلوهاش اسم هر یک را روی

پوشکشان نوشته تا راحت تر بتواند آن را پیدا کند.