خوبی های تو  را

نوشتم بر گلبرگهای محبوبه ی شب

تا عطرش را نفس بکشم و

آرام بخوابم

می خواهم هرشب

خواب مهربانی های تو را ببینم