سخاوت آن است که تو آغاز کنی؛

زیرا آنچه با «درخواست» داده می شود؛

یا از «روی شرم» و یا از روی «بیمِ شنیدنِ سخن ناپسند» است.

«امیرالمؤمنین علی (ع)»

مرجان سرخ