یادش بخیر زمستان سرد سال 1362 را که اولین صد آفرین درس املاپایه پنجم را گرفتم گرچه اصلا بار مالی نداشت  حتی سر هیچ کوچه و بازاری خریدار نداشت

اما برایم دنیا دنیا ارزش داشت و از مسیر مدرسه تا خانه را یک نفس دویدم و فریاد می زدم

صد آفرین هزار و سیصد آفرین فرشته  روی زمین 

( چه قدر خوش بودیم یادش یخیر)