دل نیز کور می شود آنچنان که دیده

دل نیز کدر می شود آنچنان که آینه

دل نیز بیمار می شود آنچنان که تن

دل نیز بسته می شود آنچنان که در