پنجره

آیینه ها دچار فراموشی اند

و نام تو ورد زبان کوچه خاموشی

امشب تکلیف پنجره

بی چشمان باز تو

روشن نیست ...

"زنده یاد قیصر امین پور"