اگر نیوتن موبایل داشت .....

                  

                                             نظر فراموش نشه