دستهایم به آرزوهایم نرسید،
آنها بسیار دورند...
اما درخت سبز صبرم می گوید: امیدی هست ...
دعایی هست ...
خدایی هست ...