عادت کن همیشه شئ زیبایی جلوی چشمت باشد؛ حتی

اگر آن شئ یک شاخه گل مینا در شیشه خالی مربا باشد.