انسان های بزرگ دو دل دارند:

دلی که درد می کشد و پنهان است...

دلی که می خندد و آشکار است...

پروفسور حسابی