یادش بخیر؛سریال چاق و لاغر ...

مرجان سرخ

آدم آهنیه خیلی ترسناک بود؛

وقتی نشونش می داد، از ترس می رفتم پشت سر بابام قایم می شدم ...