اگر قادر نیستی خود را بالا ببری،

همانند سیب باش تا با افتادنت

اندیشه ای را بالا ببری.