درسته هیچی نداریم

اما همدیگرو داریم

خودم مثل کوه پشتتم

به سلامتی همه داداشای خوب دنیا ♥ ♥