حکایت عجیبی ست!

رفتار ما را خدا می بیند و می پوشاند.

مردم نمی بینند و فریاد می زنند....