گاه می توان براى یک دوست

چند سطر سکوت به یادگار گذاشت ،

تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .