سلام

از حضور گرم و پور شور اولیای دانش آموزان در برنامه

اندیشه پرواز2که با سخنرانی استاد دهنوی همراه

بود کمال تشکر وسپا سگزاری را دارم امیدوارم همیشه

در سایه الطاف الهی موفق پیروز و سر بلند باشید.