بهترین زیور آلاتی که یک زن می تواند داشته باشد

لبخندش است