شادی و غم هر دو به موازات هم میروند.

زمانی که یکی استراحت می کند دیگری جبران می کند.