صدف‌های دریا ، صدای دریا را با خود دارند،

و فلس‌های ماهی بوی ماهی را؛

کاش کاری کنیم که در زندگی و بودنمان ،

عطر و بویی از انسانیت، دنیا را احاطه کند ...

کاش کاری کنیم ...کاش...