عکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست؛

ساختِ دستِ عکاس است؛

درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی

«مرحوم خسرو شکیبایی»