*ای خدای بزرگ...

به من کمک کن تا وقتی می خواهم,

درباره ی راه رفتن کسی قضاوت کنم,

کمی با کفشهای او راه بروم.*,* ,*,*