آهای شما که به بهشت و جهنم توی آخرت اعتقاد داری.....
خواهشا به انسانیت توی این دنیا هم معتقد باش...