امـروز بـه " آنـهـایـی" مـی انـدیـشـم

کـه روی شـانـه هـایـم گـریـه کـردنـد

و نـوبـت "مـن" کـه شـد، دیـگـر نـبـودنـد ...