من و خداوند هر روز صبح فراموش می کنیم..........

او خطاهای من را و من لطف  و کرم او را................

 

.........................خدا جون دوستت دارم..........................