بغض ها گاهی مثل قفل هایی هستند که بر صندوق های جواهرات زده می شوند.

نمی گذارند حرف های دلمان، گنج های صندوق اسرارمان

نصیب هر کس و ناکس، هر گوش نامحرم شود.

بماند برای اهلش، برای محرمش، و اگر پیدا نشد، کسی هست که ناگفته می شنود.

خدایا به خاطر بغض ها شکر!