دنیا را که بغل گرفتیم....گفت:کاری با ما ندارد

گفت:امن است

خوابمان برد........بیدار که شدیم آبستن تمام دردهایش شدیم..........