نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند،

من از سکوت موریانه ها می ترسم.