آغاز هفته وحدت گرامی باد

پیامبر اکرم (ص):"در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید، زیرا به هرکس

 هرچه قسمت اوست می رسد".