خدایا مرا از جهالت خویش به سوی حقیقت خود پرواز ده!
خدایا به قدرت بی انتهای تو ایمان دارم پس در صندوقچه قلبم همیشه امیدوارم؛
چه گله ای کنم که هر آنچه نمی دانم تو نیک می دانی پس حکمت دست توست و جهل از من!
خدایا مرا بر ندانسته هایم ببخش و یاریم کن ای پروردگار هستی بخش!