به خــود امیــد میدهـمـ

که همیشــه کســی باید باشـد

تا معنـی سـه نقطـه آخــر جملاتم را بفهمـد

یک آدم خاص که از حال درونم با خبر باشد ...

و سه نقطه هایی که یک دنیا حرف را پشت خود پنهان کرده اند !!!

و چقــدر زیبا هستند این سه نقطــه ها و آن آدم خاص