"وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را می خورد
وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند!

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد
اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن

میلیو نها درخت کافی است!
شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد
زمان از شما قدرتمندتر است!
پس خوب باشیم و خوبی کنیم که دنیا جز خوبی را بر نمی تابد.."