معلمون میگه خدا شما نابیناها رو بیشتر دوست داره چون نمی بینید

 ولی من گفتم خانم اگه ما رو دوست داشت چرا ما رونابینا کرد تا اون

 نبینیم بعد گفت: خدا دیدنی نیست ولی همه جاهست می تونید اون حس

کنید گفت:  شما با دستاتون می بینید. حالا من همه جارو می گردم تا

 یه روزی بالاخره دستم به خدا بخوره! اون وقت بهش میگم، هرچی

 تو دلم هست بهش میگم.  

مجید مجیدی