من با عشق آشنا شدم و چه کسی اینچنین آشنا شده است؟؟

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود...

هنگامی لب به سخن گشودم؛که مخاطبی نداشتم.

و هنگامی آتش شدم که در برابرم دریا بود و دریا و دریا....!!

                                                                             "دکترعلی شریعتی"