در رابطه باپند دادن

محتاط باش زیرا اندرز

در نفس خودش انتقاد است.