انگار این بغض از گلوی من پایین برو نیست؛

کامم با شکلات شیرین بشو نیست؛

انگار همه درهارو به روی غمت نبسته بودم